Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákonu na ochranu spotřebitele. Vztahuje se na zboží zakoupené v provozovnách firmy TK Papír s.r.o. a na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zakoupenému zboží v prodejnách Trčálek je přiložen daňový doklad a u některého zboží i záruční list. Převzetím zboží zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zákazník přebírá zboží od dopravce.

Záruční podmínky

Na zakoupené zboží je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. (Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka. Tato doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu a vypsáním záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Uplatnění reklamace

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Zákazník může reklamovat zboží zakoupené v síti prodejen prodejce, na kterékoliv z jeho provozoven. Při reklamaci zboží musí předložit řádně vyplněný záruční list a daňový doklad. Při reklamaci ostatního zboží slouží jako záruční list daňový doklad. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu výrobku se jedná, popřípadě, jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Prodejce neručí za zachování individuálních nastavení, či údajů uložených v předmětu reklamace a proto doporučuje zákazníkovi individuální zálohu těchto dat. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Zákazník může reklamovat zboží zakoupené v síti prodejen prodejce, na kterékoliv z jeho provozoven. Při reklamaci zboží musí předložit řádně vyplněný záruční list, daňový doklad. Při reklamaci ostatního zboží slouží jako záruční list daňový doklad. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu výrobku se jedná, popřípadě, jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Prodejce neručí za zachování individuálních nastavení, či údajů uložených v předmětu reklamace a proto doporučuje zákazníkovi individuální zálohu těchto dat. K reklamaci můžete využít Formulář pro vrácení zboží, který nelaznete i v sekci Download

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím určený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku služby potřebná k odbornému posouzení vady. Pouze servisní partner příslušeného výrobce má právo posuzovat oprávněnost reklamace, provádět záruční opravy a vyjadřovat se k jejich provedení. Reklamace vad prodaného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodejce v závislosti na okolnostech zařídí bezplatné odstranění vady, přístroj vymění za nový, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není zjištěna ani po odborném posouzení autorizovaným servisem, nebo jde o vadu, na níž se nevztahuje záruka. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. O podmínkách opravy bude sepsán zápis, který zákazník i prodejce stvrdí svými podpisy. Pokud zákazník nežádá odstranění vady, bude mu přístroj vrácen. Pokud zákazník nevyzvedne opravený přístroj do jednoho měsíce po stanoveném termínu ukončení opravy (byla-li oprava dokončena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím dokončení) nebo nepřevezme přístroj vrácený, je prodejna oprávněna účtovat zákazníkovi skladné ve výši 10,- Kč za každý den nad tuto dobu. Nevyzvedne-li si objednatel přístroj po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si opravený přístroj vyzvednout, je prodejna oprávněna opravený přístroj prodat. Tuto skutečnost prodejna oznámí zákazníkovi a vyzve jej k převzetí přístroje do 7 dnů ode dne doručení oznámení. Nevyzvedne-li si zákazník opravený přístroj ani v této sedmidenní lhůtě, prodejna opravený přístroj prodá. V případě neopraveného přístroje, který zákazník nepřevzal ani nevyzvedl, je prodejna oprávněna přístroj na vlastní náklady opravit a prodat, případně jej využít na náhradní díly. Uplatní-li v zákonné lhůtě zákazník u prodejny právo na výtěžek z prodeje opraveného přístroje, příp. na jiný majetkový prospěch, který z použití přístroje prodejně vznikl, vydá prodejna zákazníkovi tento výtěžek snížený o náklady spojené s odborným posouzením vady, opravou vady, se skladováním a případným prodejem. Prodávající nebo jím určený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku služby potřebná k odbornému posouzení vady. Pouze servisní partner příslušeného výrobce má právo posuzovat oprávněnost reklamace, provádět záruční opravy a vyjadřovat se k jejich provedení. Reklamace vad prodaného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodejce v závislosti na okolnostech zařídí bezplatné odstranění vady, přístroj vymění za nový, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není zjištěna ani po odborném posouzení autorizovaným servisem, nebo jde o vadu, na níž se nevztahuje záruka. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. O podmínkách opravy bude sepsán zápis, který zákazník i prodejce stvrdí svými podpisy. Pokud zákazník nežádá odstranění vady, bude mu přístroj vrácen. Pokud zákazník nevyzvedne opravený přístroj do jednoho měsíce po stanoveném termínu ukončení opravy (byla-li oprava dokončena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím dokončení) nebo nepřevezme přístroj vrácený, je prodejna oprávněna účtovat zákazníkovi skladné ve výši 10,- Kč za každý den nad tuto dobu. Nevyzvedne-li si objednatel přístroj po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si opravený přístroj vyzvednout, je prodejna oprávněna opravený přístroj prodat. Tuto skutečnost prodejna oznámí zákazníkovi a vyzve jej k převzetí přístroje do 7 dnů ode dne doručení oznámení. Nevyzvedne-li si zákazník opravený přístroj ani v této sedmidenní lhůtě, prodejna opravený přístroj prodá. V případě neopraveného přístroje, který zákazník nepřevzal ani nevyzvedl, je prodejna oprávněna přístroj na vlastní náklady opravit a prodat, případně jej využít na náhradní díly. Uplatní-li v zákonné lhůtě zákazník u prodejny právo na výtěžek z prodeje opraveného přístroje, příp. na jiný majetkový prospěch, který z použití přístroje prodejně vznikl, vydá prodejna zákazníkovi tento výtěžek snížený o náklady spojené s odborným posouzením vady, opravou vady, se skladováním a případným prodejem.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • Mechanickým poškozením (např. pádem přístroje, nadměrným tlakem na přístroj apod.)
  • Použitím nevhodných a nestandardních příslušenství, pro určitý typ nedoporučovaných baterií a zdrojů.
  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. 
  • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, zásahem servisu neschváleného výrobcem nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  • Poškození zboží stykem s přírodními živly.
  • Poškození výrobku běžným opotřebením.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Váš košík

Celkem: 0.00 Kč

Přihlášení

uživatel: Nepřihlášen


©2005 Trčálek Programmed and design: ©2005 kivi-design / kivi-shopping |  optimalizace PageRank.cz